แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโบราณโลก


แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโบราณโลก

อารยธรรมโลก เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ในสมัยโบราณได้พัฒนาความเจริญขั้นสูงขึ้นในแหล่งต่างๆ ของโลก ความเจริญเหล่านั้นส่วนใหญ่ เช่น ปรัชญา ศาสนา กฎหมาย ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาษา ศิลปกรรม ฯลฯ ได้กลายเป็นรากฐานหรือมรดกที่มีการสืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาเป็นอารยธรรมของมนุษย์ชาติในสมัยต่อมา

แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลกตะวันออกและวันตกที่สำคัญ ได้แก่ เมโสโปเมีย อียิปต์ อินเดีย จีน กรีก และโรมัน

๒.๑ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ( Mesopotemia )

เมโสโปเตเมีย เป็นชื่อเรียกดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำ ๒ สาย ในตะวันวันออกกลาง คือ แม่น้ำไทกริส และยูเฟรติส ปัจจุบันคือดินแดนในประเทศอิรัก

อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีความหมายความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียและบริเวณรอบๆ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี ๓,๐๐๐ ก่อนคริสต์ศักราช หรือ ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว กลุ่มชนที่มีส่วนสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ได้แก่ พวกสุเมเรียน บาบิโลเนียน แอสซีเรียน แคลเดียน ฮิตไทต์ ฟีนิเชียน เปอร์เชีย และฮิบรู ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี้ พวกเขารับความเจริญเดิมที่สืบทอดมาและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นพร้อมๆ กับคิดค้นความเจริญใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย อารยธรรมะเมโสโปเตเมียจึงเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดินแดนอื่นๆ นำไปใช้สืบต่อมา

๑) ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

สภาพภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาของกลุ่มชน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปโตเมีย

๒) การหล่อหลอมอารยธรรมของชนชาติต่างๆ ในเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมดินแดนเมโสโปเตเมียไม่ได้เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ขอติงชนชาติพชาติหนึ่งโดยเฉพาะดังเช่นอารยธรรมอื่น หากแต่มีชนชาติต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองและสร้างความเจริญ แล้วหล่อหลอมรวมเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น